Trestné právo

  • poskytovanie právnej pomoci pri podaní vysvetlenia či svedeckej výpovede v rámci prípravného trestného konania
  • obhajoba obvineného vo všetkých fázach trestného konania (prípravné konanie, hlavné pojednávanie, konanie o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch)
  • právne zastúpenie zúčastnených osôb a poškodených pri uplatňovaní ich nárokov v trestnom konaní
  • poskytovanie právnych služieb odsúdeným pri uplatnení ich práv na modifikáciu uloženého trestu, zahladenie odsúdenia
  • due diligence a spracovanie interných opatrení právnických osôb ako prevencia ich trestnej zodpovednosti