Pohľadávky, exekúcia a insolvencia

  • nastavenie princípov vymáhania pohľadávok priamo u klienta podľa jeho možností a požiadaviek, aby pravdepodobnosť nutnosti ďalšieho vymáhania bola minimalizovaná
  • zastupovanie pri vymáhaní nárokov na náhradu škody a nárokov z bezdôvodného obohatenia
  • zabezpečenie komplexných postupov pri vymáhaní pohľadávok od posúdenia vymožiteľnosti pohľadávok cez predsúdne štádium vymáhania (vrátane osobného rokovania s dlžníkmi), ďalej zabezpečenie začatia súdneho, prípadne rozhodcovského konania a jeho následné vedenie a napokon zaistenie exekučného vymoženia pohľadávok, to všetko vrátane poskytovania aktualizovaných prehľadov a informačných služieb o jednotlivých postupoch pre potreby klienta
  • zabezpečenie komplexného riešenia agendy hromadného vymáhania pohľadávok
  • komplexné právne služby súvisiace s problematikou zmenkového práva (vystavovanie zmeniek, ich vymáhanie, zastupovanie v nachádzacom a exekučnom konaní)
  • zabezpečenie komplexných právnych služieb klientovi v pozícii dlžníka, najmä rokovanie s veriteľmi o mimosúdnom riešení celej veci, zastupovanie v súdnom či rozhodcovskom konaní a zastupovanie v rámci exekučného konania
  • poskytovanie právnych služieb súvisiacich s konkurzným konaním (právne poradenstvo, príprava insolvenčného návrhu, spracovanie prihlášky pohľadávok, zastupovanie v konkurznom konaní, a to veriteľov aj úpadcov)
  • poskytnutie spolupracujúceho konkurzného správcu