Oblasti práva

V rámci advokátskej kancelárie Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. sa s cieľom individuálneho a vysoko odborného riešenia konkrétneho prípadu jednotliví advokáti a advokátski koncipienti špecializujú na nižšie opísané právne oblasti tak, aby boli právne služby poskytované vždy so zodpovedajúcou erudíciou a skúsenosťami.

Obchodné a korporátne právo

 • komplexné právne služby v oblasti obchodných záväzkových vzťahov
 • príprava a posúdenie zmluvnej dokumentácie
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva podnikateľom
 • zastupovanie v súdnych, rozhodcovských a iných konaniach (sporné konania, konania vo veciach obchodného registra a živnostenských oprávnení, atď.)
Viac informácií

Verejné zakázky a súťažné právo

 • komplexné právne poradenstvo týkajúce sa realizácie postupov obstarávania, koncesií a PPP projektov pre verejných obstarávateľov
 • právne poradenstvo dodávateľom v súvislosti s účasťou v postupoch obstarávania
 • právna podpora obstarávateľov aj dodávateľov pri vybavovaní námietok, zastupovanie v správnom či súdnom konaní
Viac informácií

Finančné a daňové právo

 • poskytovanie právnych služieb a poradenstva v oblasti rozpočtového, poplatkového, menového, devízového práva a finančného trhu
 • právne poradenstvo ohľadom priamych aj nepriamych daní a zdanenia fyzických a právnických osôb
 • komplexné právne služby v oblasti franchisingu, faktoringu, forfaitingu a finančného lízingu
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s bankovými zmluvami
Viac informácií

Cenné papiere

 • komplexné právne služby týkajúce sa cenných papierov a nakladania s nimi
 • vydávanie a emitovanie cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky, šeky)
 • komplexný právny servis súvisiaci so zmluvnou agendou týkajúcou sa cenných papierov (prevodné a obstarávateľské zmluvy, zmluvy o úschove a správe)
 • komplexné právne služby týkajúce sa premien podoby a zastavenia cenných papierov
Viac informácií

Nehnuteľnosti

 • komplexné právne služby týkajúce sa nehnuteľností
 • príprava dokumentácie súvisiacej s predajom a iným právnym nakladaním s nehnuteľnosťami 
 • príprava dokumentácie súvisiacej s prenájmami bytových, kancelárskych, obchodných a priemyselných priestorov
 • právny rámec financovania projektov nehnuteľností vrátane zaistenia
Viac informácií

Občianske právo

 • právne poradenstvo a zmluvné konania týkajúce sa vecných práv (prevody vlastníctva, zádržné právo, záložné právo, práva zodpovedajúce vecným bremenám)
 • komplexný právny servis pri uplatnení práv z titulu zodpovednosti za škodu či bezdôvodného obohatenia
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti práva slobodného prístupu k informáciám
Viac informácií

Autorské a IT právo

 • poskytovanie právnych služieb v oblasti ochranných známok (zápis ochrannej známky, jej správa a ochrana), patentov a priemyselných vzorov
 • právne poradenstvo v oblasti ochrany obchodného mena, obchodného označenia a know-how
 • komplexný právny servis v oblasti ochrany autorského diela
 • príprava zmlúv o použití autorského diela, licenčných a podlicenčních zmlúv
Viac informácií

Európske a medzinárodné právo

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti hospodárskej súťaže s medzinárodným prvkom
 • poskytovanie právnych služieb v oblasti medzinárodných arbitráží
 • príprava zmluvnej dokumentácie s medzinárodným prvkom
 • uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v Českej republike
 • právne služby v oblasti práva Európskej únie
Viac informácií

Pohľadávky, exekúcia a insolvencia

 • nastavenie princípov vymáhania pohľadávok priamo u klienta podľa jeho možností a požiadaviek, aby pravdepodobnosť nutnosti ďalšieho vymáhania bola minimalizovaná
 • zastupovanie pri vymáhaní nárokov na náhradu škody a nárokov z bezdôvodného obohatenia
 • zabezpečenie komplexného riešenia agendy hromadného vymáhania pohľadávok
 • komplexné právne služby súvisiace s problematikou zmenkového práva (vystavovanie zmeniek, ich vymáhanie, zastupovanie v nachádzacom a exekučnom konaní)
Viac informácií

Pracovné právo

 • komplexný právny servis pre zamestnávateľa
 • príprava kolektívnych zmlúv a zastupovanie zamestnávateľa pri rokovaní s odbormi, ako aj pri riešení kolektívnych sporov
 • príprava a revízia vnútorných predpisov zamestnávateľa – štruktúra vzájomných vzťahov, nastavenie kontrolných mechanizmov a pod.
 • zastupovanie v súdnych konaniach o určení neplatnosti ukončenia pracovného pomeru
 • právne služby týkajúce sa zákazu konkurencie – konkurenčné doložky, vrátane následného postupu pri ich porušení
Viac informácií

Rodinné právo

 • komplexný právny servis týkajúci sa rozvodu manželstva, vrátane súvisiaceho konania o úprave pomerov maloletých detí na dobu po rozvode
 • komplexný právny servis týkajúci sa uzatvárania tzv. predmanželských zmlúv
 • komplexné právne služby vo veci vysporiadania spoločného majetku manželov
 • právna pomoc v súvislosti so zastupovaním v konaní o zaplatení výživného
Viac informácií

Procesné právo

 • komplexný právny servis súvisiaci s uplatňovaním práv klientov v rámci občianskeho súdneho konania a ich zastupovaním pred súdmi všetkých stupňov
 • komplexný právny servis súvisiaci s uplatňovaním práv klientov a ich zastupovaním v rozhodcovských konaniach
 • komplexný právny servis súvisiaci s uplatňovaním práv klientov a ich zastupovaním v exekučnom konaní alebo konaní o výkone rozhodnutia, a to veriteľov aj dlžníkov
Viac informácií

Športové právo

 • komplexné právne služby týkajúce sa profesionálneho a amatérskeho športu
 • komplexný právny servis pre športovcov (napr. príprava dokumentácie súvisiacej s ich činnosťou – hráčske zmluvy, živnostenské oprávnenia, marketing a reklama, mediálne práva, osobnostné práva)
 • komplexný právny servis pre trénerov a ďalších členov realizačného tímu (napr. príprava dokumentácie súvisiacej s ich činnosťou – trénerské zmluvy, živnostenské oprávnenia, marketing a reklama, mediálne práva, osobnostné práva)
Viac informácií

Trestné právo

 • poskytovanie právnej pomoci pri podaní vysvetlenia či svedeckej výpovede v rámci prípravného trestného konania
 • obhajoba obvineného vo všetkých fázach trestného konania (prípravné konanie, hlavné pojednávanie, konanie o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch)
 • právne zastúpenie zúčastnených osôb a poškodených pri uplatňovaní ich nárokov v trestnom konaní
 • due diligence a spracovanie interných opatrení právnických osôb ako prevencia ich trestnej zodpovednosti
Viac informácií

Radi Vás prevedieme
problematikou práva