Občanské právo

  • právní poradenství a smluvní agenda týkající se věcných práv (převody vlastnictví, zadržovací právo, zástavní právo, práva odpovídající věcným břemenům)
  • komplexní právní servis při uplatnění práv z titulu odpovědnosti za škodu či bezdůvodného obohacení
  • ochrana osobnosti – právní prostředky ochrany proti neoprávněným zásahům do osobnostních práv fyzických osob, příp. do dobré pověsti osob právnických
  • právní poradenství poskytované v oblasti práva na ochranu spotřebitele [specifika plynoucí z uzavření smlouvy při využití prostředků komunikace na dálku (Internet, telemarketing), odstoupení od smlouvy, reklamace apod.]
  • komplexní právní pomoc v souvislosti s děděním a dědickým řízením
  • právní služby týkající se závazkově-právních vztahů – sepis smluv – typových (např. smlouvy kupní, nájemní, o dílo, darovací, o půjčce, příkazní atd.) i nepojmenovaných dle konkrétních individuálních potřeb klienta
  • advokátní úschovy
  • komplexní právní poradenství v oblasti práva svobodného přístupu k informacím