Oblasti práva

V rámci Advokátní kanceláře Chrenek, Kotrba spol. s r.o. se za účelem možností individuálního a vysoce odborného řešení konkrétního případu jednotliví advokáti a advokátní koncipienti specializují na níže popsané právní oblasti tak, aby právní služby byly poskytovány vždy s odpovídající erudicí a zkušenostmi.

Obchodní a korporátní právo

 • komplexní právní služby v oblasti obchodních závazkových vztahů
 • poskytování komplexního právního poradenství podnikatelům
 • provádění právního auditu obchodních společností (due diligence)
 • poskytování právních služeb v oblasti cenných papírů a podnikání na kapitálovém trhu
 • poskytování právních služeb v oblasti hospodářské soutěže a ochrany proti nekalé soutěži
 • zastupování v soudních, rozhodčích a jiných řízeních (sporná řízení, řízení ve věcech obchodního rejstříku a živnostenských oprávnění, atd.)
Více informací

Veřejné zakázky a soutěžní právo

 • komplexní právní poradenství týkající se realizace zadávacích řízení, koncesí a PPP projektů pro zadavatele veřejných zakázek
 • právní poradenství dodavatelům v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních
 • zpracování kompletní dokumentace související s realizací jednotlivých druhů zadávacích a koncesních řízení, účast na jednáních komisí, součinnost při jednáních s dodavateli při uzavírání smluv
 • právní podpora zadavatelů i dodavatelů při vyřizování námitek, zastupování ve správním či soudním  řízení
 • právní analýzy v oblasti veřejných zakázek a koncesí
Více informací

Finanční a daňové právo

 • poskytování právních služeb a poradenství v oblasti rozpočtového, poplatkového, měnového, devizového práva a finančního trhu
 • právní poradenství týkající se přímých i nepřímých daní a zdanění fyzických i právnických osob
 • komplexní právní služby v oblasti franchisingu, factoringu, forfaitingu a finančního leasingu
 • poskytování právního poradenství v souvislosti s bankovními smlouvami
 • poskytování právních služeb v oblasti pojišťovacího práva
Více informací

Cenné papíry

 • komplexní právní služby týkající se cenných papírů a nakládání s nimi
 • vydávání a emitování cenných papírů (akcie, dluhopisy, směnky, šeky)
 • komplexní právní servis související se smluvní agendou týkající se cenných papírů (převodní a obstaravatelské smlouvy, smlouvy o úschově a správě)
 • komplexní právní služby související s problematikou zastavení cenných papírů
 • komplexní právní služby týkající se přeměn podoby cenných papírů
Více informací

Nemovitosti

 • komplexní právní služby týkající se nemovitostí
 • příprava dokumentace související s prodejem a jiným právním nakládáním s nemovitostmi (např. věcná břemena, rekonstrukce, výstavba, spoluvlastnictví)
 • příprava dokumentace související s pronájmy bytových, kancelářských, obchodních a průmyslových prostor
 • právní rámec financování nemovitostních projektů včetně zajištění
 • stavební právo
 • katastrální právo
 • komplexní poradenství v rámci realizace developerských projektů
 • komplexní due diligence developerských projektů a nemovitostí
Více informací

Občanské právo

 • právní poradenství a smluvní agenda týkající se věcných práv (převody vlastnictví, zadržovací právo, zástavní právo, práva odpovídající věcným břemenům)
 • komplexní právní servis při uplatnění práv z titulu odpovědnosti za škodu či bezdůvodného obohacení
 • ochrana osobnosti – právní prostředky ochrany proti neoprávněným zásahům do osobnostních práv fyzických osob, příp. do dobré pověsti osob právnických
 • právní poradenství poskytované v oblasti práva na ochranu spotřebitele [specifika plynoucí z uzavření smlouvy při využití prostředků komunikace na dálku (Internet, telemarketing), odstoupení od smlouvy, reklamace apod.]
Více informací

Autorské a IT právo

 • poskytování právních služeb v oblasti ochranných známek (zápis ochranné známky, její správa a ochrana), patentů a průmyslových vzorů
 • právní poradenství v oblasti ochrany obchodní firmy, obchodního označení a know-how
 • komplexní právní servis v oblasti ochrany autorského díla
Více informací

Evropské a mezinárodní právo

 • komplexní právní poradenství v oblasti hospodářské soutěže s mezinárodním prvkem
 • poskytování právních služeb v oblasti mezinárodních arbitráží
 • příprava smluvní dokumentace s mezinárodním prvkem
 • uznávání a výkon cizích rozhodnutí v České republice
 • právní služby v oblasti práva Evropské unie
Více informací

Pohledávky, exekuce a insolvence

 • nastavení principů vymáhání pohledávek přímo u klienta dle jeho možností a požadavků, aby pravděpodobnost nutnosti dalšího vymáhání byla minimalizována
 • zastupování při vymáhání nároků na náhradu škody a nároků z bezdůvodného obohacení
 • zajištění komplexních postupů při vymáhání pohledávek od posouzení dobytnosti pohledávek, přes předsoudní stádium vymáhání (včetně osobního jednání s dlužníky), dále zajištění zahájení soudního, případně rozhodčího řízení a jeho následné vedení a konečně zajištění exekučního vymožení pohledávek, to vše včetně poskytování aktualizovaných přehledů a informačních služeb o jednotlivých postupech pro potřeby klienta
Více informací

Pracovní právo

 • komplexní právní servis pro zaměstnavatele – právní služby týkající se pracovněprávní problematiky od vzniku pracovněprávního vztahu přes změny pracovněprávního vztahu, po ukončení pracovněprávního vztahu, to vše v rámci právního poradenství, smluvní agendy či zastupování v soudních řízeních
 • příprava kolektivních smluv a zastupování zaměstnavatele při jednání s odbory, jakož i při řešení kolektivních sporů
 • příprava a revize vnitřních předpisů zaměstnavatele – struktura vzájemných vztahů, nastavení kontrolních mechanismů apod.
 • zastupování v soudních řízeních o určení neplatnosti ukončení pracovního poměru
Více informací

Rodinné právo

 • komplexní právní servis týkající se rozvodu manželství, včetně souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
 • komplexní právní servis týkající se uzavírání tzv. předmanželských smluv
 • smluvní modifikace zákonné úpravy společného jmění manželů – podklady k notářským zápisům modifikujícím rozsah (rozšíření či zúžení), správu, příp. též dobu vzniku zákonného manželského majetkového společenství
 • komplexní právní služby ve věci vypořádání SJM
Více informací

Procesní právo

 • komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů v rámci občanského soudního řízení a jejich zastupováním před soudy všech stupňů
 • komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů a jejich zastupováním v rozhodčích řízení
 • komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů a jejich zastupováním v exekučním řízení či řízení o výkonu rozhodnutí
 • komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů a jejich zastupováním v insolvenčním řízení
Více informací

Sportovní právo

 • komplexní právní služby týkající se profesionálního i amatérského sportu
 • komplexní právní servis pro sportovce (např. příprava dokumentace související s jejich činností – hráčské smlouvy, živnostenská oprávnění, marketing a reklama, mediální práva, osobnostní práva)
 • komplexní právní servis pro trenéry a další členy realizačního týmu (např. příprava dokumentace související s jejich činností – trenérské smlouvy, živnostenská oprávnění, marketing a reklama, mediální práva, osobnostní práva)
 • zastupování v soudních, správních, arbitrážních a souvisejících řízeních týkajících se sportu
Více informací

Trestní právo

 • poskytování právní pomoci při podání vysvětlení či svědecké výpovědi v rámci přípravného řízení trestního
 • obhajoba obviněného ve všech fázích trestního řízení (přípravné řízení, hlavní líčení, řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích)
 • právní zastoupení zúčastněných osob a poškozených při uplatňování jejich nároků v trestním řízení
 • poskytování právních služeb odsouzeným při uplatnění jejich práv na modifikaci uloženého trestu, zahlazení odsouzení
 • due diligence a zpracování interních opatření právnických osob jako prevence jejich trestní odpovědnosti
Více informací

Rádi Vás provedeme
problematikou práva