TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

1.3.2021

Zaměstnavatelé s více než 250 zaměstnanci mají povinnost zajistit testy a nejpozději 12. 3. 2021 zajistit otestování všech svých zaměstnanců na nákazu COVID-19. Zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci musejí otestování všech svých zaměstnanců zajistit nejpozději do 15. 3. 2021. Pro zaměstnavatele s 10 až 50 zaměstnanci platí povinnost testovat na výskyt nákazy od 19. 3. 2021. Za zaměstnance se pro účely testování považují i OSVČ a přidělení pracovníci agentury práce, případně i veškeré další osoby vykonávající práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele.

Od 10. 3. 2021 se povinnost testovat na COVID-19 týká i zaměstnanců veřejné správy.

Od 30. 3. 2021 se povinnost testovat na COVID-19 týká zaměstnavatelů, kteří jsou školou nebo školským zařízením a vykonávají nezbytnou péči o děti vě věku od 2 do 10 let.

Od 6. 4. 2021 se povinnost testovat na COVID-19 týká i zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem, státním nebo národním podnikem nebo neziskovou organizací a zaměstnávají 1 a 9 osob.

Zaměstnavatel má povinnost vést evidenci o provedených testech svých zaměstnanců.

Testování každého zaměstnance se musí opakovat nejpozději každých 7 dnů.

Nemusí se však testovat ti zaměstnanci, kteří vykonávají práci z domu (home-office). Dále se nemusí testovat ti, kdo již nákazu COVID-19 prodělali a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů, a dále ti, kdo mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů.

Testy musí zaměstnavatel opatřit na vlastní náklady sám. Zpětně mu bude na základě žádosti vždy za uplynulý měsíc proplacen příspěvek 60 Kč za jeden test na jednoho zaměstnance, v maximální výši 240 Kč (tj. 4 testy za měsíc).O příspěvek zaměstnavatel žádá zdravotní pojišťovnu zaměstnance (postup žádosti si upravují jednotlivé zdravotní pojišťovny, informace je třeba hledat u nich).

Vyjde-li zaměstnanci pozitivní test, musí neprodleně upozornit zaměstnavatele a opustit pracoviště do místa svého bydliště. Dále musí o výsledku testu uvědomit poskytovatele pracovnělékařských služeb, pokud tak zaměstnavatel stanovil, nebo svého praktického lékaře.

Zaměstnanec, který odmítne test podstoupit, nesmí být vpuštěn na pracoviště. Dle aktuálního názoru Ministerstva práce a sociálních věcí takovémuto zaměstnanci náleží neplacené volno z důvodu osobní překážky na straně zaměstnance (§199 odst. 1 zákoníku práce). Zaměstnanci však může být udělena pokuta podle pandemického zákona. Tento právní názor se však může v budoucnu změnit, zejména kvůli budoucím soudním rozhodnutím.

Doporučený postup k provedení testování zaměstnanců:

 1. Nejprve je třeba  se informovat o povolených testech (seznam dostupný zde).
 2. Test je poté možné pořídit v rámci standardní distribuční sítě ( v lékárnách, či přímo od distributora). Fakturu je třeba uschovat s ohledem na případnou kontrolu ze strany zdravotní pojišťovny.
 3. Není vyloučeno testování zaměstnanců v domácím prostředí. Vždy je však nutné dodržet níže uvedený postup vč. zaznamenání výsledku testu.
 4. Netestují se zaměstnanci, kteří:
  • onemocnění COVID-19 prodělali a bylo jim laboratorně potvrzeno, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní;
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů.
 5. Zaměstnavatel seznámí s příbalovou informací a návodem k použití testů všechny zaměstnance, kteří je budou používat.
 6. Na pracovišti vyčlení zaměstnavatel vhodný prostor k testování (místnost, která se nepoužívá nebo místnost, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců). Pověřené zaměstnance, kteří budou na testování spolupracovat, vybaví ochrannými pomůckami (respirátor FFP2, ochranné brýle a ochranné rukavice). V případě, že je prováděn v domácím prostředí, provede jej zaměstnanec před odchodem do zaměstnání.
 7. Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance (vč. jeho čísla pojištěnce) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech (vzor ke stažení zde). Provádí-li test zaměstnanec v domácím prostředí, informuje zaměstnavatele o výsledku.
 8. V případě negativního výsledku zaměstnanec pokračuje v práci a dodržuje aktuální ochranná opatření. V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen:
  • sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli;
  • nevstupovat na pracoviště nebo jej bezodkladně opustit do místa svého bydliště;
  • bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo svého praktického lékaře, eventuálně místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví;
  • izolovat se do té doby, dokud mu není lékařem nebo hygienickou stanicí určen další postup, zejména absolvování konfirmačního testu;
  • podrobit se konfirmačnímu testu.
 9. S použitými testy naloží zaměstnavatel/zaměstnanec dle metodického sdělení Odboru odpadů MŽP (dostupné zde).
 10. Jednou měsíčně vykáže zaměstnavatel vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů. Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč/měsíc/testovaného.