PROGRAM COVID-KULTURA 3.1

25.4.2021

Účel/podmínky pro čerpání: Jednorázová podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění a literatura. Dotaci můžou, podobně jako ve 2. výzvě, získat např. herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, dramaturgové, akrobati, zvukaři, osvětlovači, manažeři v uměleckém odvětví apod. Nově se tento program rozšířil o výtvarníky, malíře, sochaře, fotografy, ilustrátory či spisovatele.

Žadatel o jednorázovou podporu musí splňovat následující podmínky:

  • musí patřit k následujícím oborům: hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění či literatura a tato činnost převažuje v jeho příjmech;
  • podpora se vztahuje na osoby samostatně výdělečně činné, které nemají hlavní pracovní poměr;
  • musí mít OSVČ jako hlavní výdělečnou činnost (s určitými výjimkami);
  • zároveň se žadatelé soustavně podílejí na živé scénické, literární či výtvarné tvorbě a součet jejich příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti v roce 2020 nepřesáhl částku 418 020 Kč, tj. příjmový limit;
  • žadatel nepřerušil provozování živnosti, nebyla mu pozastavena atd.;
  • žadatel musí doložit, že je umělcem či autorem / odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného umění či literatury;
  • žadatel musí být daňovým rezidentem ČR, občan ČR nebo EU/EHP nebo cizinec s trvalým pobytem v EU/EHP.

Souběhy podpor: Program COVID-KULTURA 3.1 lze kombinovat s dotačním programem COVID-KULTURA 3.3, nelze však s dotačním programem COVID-KULTURA 3.2/AUDIOVIZE.

Další podmínky naleznete zde.

Maximální částka podpory: Příspěvek je jednorázový, ve výši 60 tisíc Kč.

Rozhodné období: 1. 2. 2021 až 30. 4. 2021.

Příjem žádostí: Žádosti o příspěvek bude možné podávat od 15. 2. - 15. 4. 2021 prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.