Opatření v oblasti nájmu

27.4.2020

Pronajímatelé nebudou oprávněni dát lidem, kteří se kvůli epidemii koronaviru ocitli ve finanční tísni, výpověď z nájmu bytu kvůli prodlení s placením nájemného za dobu od 12. 3. 2020 do 31. 9. 2020. Zákon nemá žádný vliv na plnění smluvních závazků, včetně povinnosti k placení nájemného ve sjednané výši. Je tak pouze jakýmsi nástrojem umožňujícím nájemci dočasně odložit povinnost k placení nájemného, aniž by toto vedlo k výpovědi z nájemní smlouvy. Není ani dotčeno právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů (např. pro jiné porušování povinností či dohodou) ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce (např. právo požadovat úrok z prodlení, smluvní pokutu či započíst dlužné nájemné oproti kauci).

Zákon zavádí rovněž možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to na dobu do 30. 11. 2020.

Obdobná zákonná úprava se uplatní i na ochranu nájemců komerčních prostor, kteří budou mít z důvodu výpadku příjmů problémy se zaplacením nájmu za dobu od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020. I na ně se bude vztahovat přechodné moratorium.

Podrobnosti naleznete také v sekci NÁJEMNÍ SMLOUVY.