OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB

15.12.2020

S účinností ode dne 1. 9. 2020 bude opět zavedeno plošné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, roušek a to:

 • ve vnitřních prostorách staveb:
    • které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento účel,
    • které jsou zdravotnickým zařízením,
    • které jsou zařízením sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízením poskytujícím odlehčovací sociální služby v pobytové formě)
    • které jsou volebními místnostmi pro volby do krajských zastupitelstev,
 • v prostředcích veřejné dopravy.

Opatření se bude týkat jak MHD, tak meziměstských spojů. Povinnost se bude vztahovat i na vnitřní prostory jako jsou obchody, obchodní centra a pošty, a na vnitřní hromadné akce bez ohledu na počet účastníků. Roušky budou povinné i ve školách, a to i mimo třídy. Ochranu nosu a úst zatím nebudou muset zřejmě nosit lidé na pracovištích a ani v restauracích. Nadále budou platit i omezení týkající se počtu osob na hromadných akcích. Tento zákaz se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 • pohyb a pobyt v prostorech lázeňských a léčebných bazénů.

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest je nově stanovena při účasti na veřejných akcích konaných ve vnitřních prostorách staveb, pokud účast přesáhne ve stejný čas 100 osob. Tento zákaz se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.

S účinností ode dne 1. 9. 2020 do odvolání se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb.

Tento zákaz se nevztahuje:

 • na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
 • na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry,
 • na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech s maximální možnou kapacitou objektu větší než 5 000 osob (sportovní stadion, koncertní sál apod.), při nichž nejméně 70 % účastníků sedí na sedadlech; v případě těchto akcí se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen nejvýše do deseti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry; v případě venkovních prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu) se omezuje sezení tak, že je obsazena nejvýše jedna polovina sedadel a to tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě; v případě, že je některý ze sektorů vymezen pro stání, zakazuje se jeho obsazení účastníky z více než 50 % jeho maximální kapacity, zároveň nesmí být překročen výše uvedený maximální počet účastníků v sektoru,

Lokální zpřísnění epidemiologických opatření

 

Zpřísněná opatření platí především pro:

  • Hlavní město Praha - Více informací naleznete na úřední desce Hygienické stanice hlavního města Prahy (odkaz).
  • Ústecký kraj – Více informací naleznete na úřední desce Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (odkaz).
  • Liberecký kraj - Více informací naleznete na úřední desce Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (odkaz).
  • Moravskoslezský kraj – Více informací naleznete na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (odkaz).
  • Zlínský kraj - Více informací naleznete na úřední desce Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (odkaz).
  • Kraj Vysočina - Více informací naleznete na úřední desce Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (odkaz).
  • Jihočeský kraj – Více informací naleznete na úřední desce Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (odkaz).
  • Plzeňský kraj – Více informací naleznete na úřední desce Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje (odkaz

Zavedení „vnitrostátního“ semaforu

 

Ministerstvo zdravotnictví přestavilo nový nástroj pro boj s epidemií. Semafor se skládá ze 4 stupňů. Pro každý stupeň je vymezen rámec postupů a činností, které by měly učinit orgány ochrany veřejného zdraví v rámci systému připravenosti a reakce na hrozbu epidemického šíření COVID-19. Patří mezi ně například aktivace krizových štábů a linek, řízení kapacit odběrových míst a laboratoří či aktivace Dispečinku intenzivní péče a zapojení Armády ČR. Klíčovou součástí jsou postupy týkající se lůžkové péče, mezi které patří triáž při vstupu, reprofilizace lůžek či vyčlenění personálních kapacit pro péči o covid pacienty.

Opatření přijímaná v závislosti na jednotlivých stupních pohotovosti budou průběžně projednávána na úrovni krajských hygienických stanic a místních samospráv. Pro barvu semaforu bude zejména určující vyhodnocení epidemiologů na hygienické stanici v daném regionu, to oni znají místní epidemiologickou situaci nejlépe. Pro představu viz. níže uvedený přehled.