NOVÝ KOMPENZAČNÍ BONUS 2021 PRO OSVČ, SPOLEČNÍKY S.R.O.

15.3.2021

Tento bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost významně dotčenou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Zásadní změnou oproti dřívějšímu kompenzačnímu bonusu je, že došlo k navýšení nového kompenzačního bonusu z 500 Kč na 1 000 Kč denně a dále skutečnost, že bonusová období už nebudou nijak svázána s trváním nouzového stavu.

Podmínky čerpání dle druhu subjektu:

 • významné dotčení činnosti žadatele;
 • toto je posuzováno prostřednictvím testu poklesu příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z dané podnikatelské činnosti;
 • test se provádí porovnáním výše příjmů v tzv. srovnávacím a srovnávaném období.
 • činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. 

Omezení v důsledku nařízené karantény nebo izolace:

 • dojde-li k nařízení karantény a izolace, považuje se činnost za významně dotčenou automaticky z tohoto důvodu a test poklesu příjmů se tedy neprovádí.
 • subjekt, který žádá o kompenzační bonus výhradně z důvodu nařízené karantény nebo izolace musí být nemocensky pojištěn;
 • z významně dotčených činností bezprostředně pochází ve srovnávacím nebo rozhodném období převažující část příjmů žadatele (zohledňují se pouze příjmy dle § 6, 7, a 9 zákona o daních z příjmů, tedy příjmy ze zaměstnání, podnikání a nájmu).

Konkrétní podmínky naleznete:

 • OSVČ (zde)
 • Společníci SRO (zde)

Bonusová období jsou:

 • prvním bonusovým obdobím je období od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021,
 • druhým bonusovým obdobím je období od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021,
 • třetím bonusovým obdobím je období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021,
 • čtvrtým bonusovým obdobím je období od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021.

Příjem žádostí

 • do 3. 5. 2021 za první bonusové období,
 • do 1. 6. 2021 za druhé bonusové období,
 • do 1. 7. 2021 za třetí bonusové období,
 • do 2. 8. 2021 za čtvrté bonusové období.

Maximální částka podpory: Max. 1 000 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Výše kompenzačního bonusu však nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období (typicky důchodci, studenti či osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, které si podnikatelskou činností pouze přivydělávají).

Maximální částka podpory v případě nařízené karantény/izolace: 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kdy byla karanténa či izolace nařízena.

Způsob podání žádostí: Online (zde) nebo je možné si stáhnout formulář a poslat prostřednictvím datové schránky, online finančního úřadu (zde), ale také e-mailem. Případně samozřejmě v listinné podobě podat osobně na finančním úřadě, nebo ji odeslat poštou.