NÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR K PODNIKÁNÍ

15.12.2020

Dne 27. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Zákon se použije na nájem nebo podnájem prostoru nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li prostor nebo místnost alespoň převážně k podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen.

Tento zákon stanovuje, že v ochranné době od 27. 4. 2020 do 31. 12. 2020 nemůže pronajímatel jednostranně ukončit nájem pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastalo:

  • v rozhodné době (období ode dne 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020), a
  • v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti (nájemce pronajímateli předloží listiny osvědčující splnění těchto podmínek do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného).

Nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době (ode dne 12. 3. 2020 do dne 30. 6. 2020) a které nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné doby, tj. do 31. 12. 2020. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem; výpovědní doba činí 5 dní. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce, že tyto pohledávky ani v ochranné době neuhradí.

Zanikne-li či skončí nájem před uplynutím ochranné doby, je nájemce povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do 30 dnů od zániku či skončení nájmu.

Pronajímatel má zároveň právo domáhat se poté, co pominuly okolnosti v důsledku omezení plynoucích z mimořádných opatření (nejdříve však po skončení nouzového stavu), požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel.