NÁJEM BYTU

15.12.2020

Dne 27. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Zákon se použije na nájem bytu, domu nebo jejich části, je-li účelem nájmu uspokojování bytové potřeby nájemce (obdobně se uvedená úprava použije i pro podnájem).

Tento zákon stanovuje, že v ochranné době od 27. 4. 2020 do 31. 12. 2020 nemůže pronajímatel jednostranně ukončit nájem bytu pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo:

  • v rozhodné době (období ode dne 12. 3. 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. 7. 2020), a
  • převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které nájemci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného (tyto okolnosti nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu doloží potvrzením od příslušného Úřadu práce).

Neuhradí-li však nájemce do skončení ochranné doby (do 31. 12. 2020) pohledávky na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledávky ani v ochranné době neuhradí.

Pronajímatel má zároveň právo domáhat se poté, co pominuly okolnosti v důsledku omezení plynoucích z mimořádných opatření (nejdříve však po skončení nouzového stavu), požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel (zejm. pokud nebude mít na nutnou výživu vlastní či na nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen). Předpokládá se, že smluvní strany se dohodnou na skončení nájmu, pokud k dohodě mezi stranami nedojde, rozhodne na návrh pronajímatele soud.

Zákon dále umožňuje Státnímu fondu rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“) vyhovět příjemcům úvěrů, kteří se dostali do finančních těžkostí způsobených dopadem epidemie koronaviru a odložit jim splatnost úvěrů. SFRB je v těchto případech schopen vyhodnocovat na základě dodaných podkladů oprávněnost žádostí.  Přerušení splácení jistiny a úroku tak bude možné do 30. 11. 2020

 Znění zákona dále počítá s prodloužením lhůt pro doručení vyúčtování služeb dle zákona o službách tak, že povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by dospěla po dni 27. 4. 2020 a přede dnem 31. 8. 2020, se považuje za dospělou dnem 1. 9. 2020.