Liberační balíček II

23.3.2020

Dne 23. 3. 2020 vzala Vláda ČR na vědomí informaci o návrhu navazujících daňových opatření a uložila ministryni financí realizaci těchto opatření. Lze tedy předpokládat, že bude přijat další balíček (tzv. liberační balíček II), kterým by mělo dojít k:

  • prominutí červnové zálohy (tj. druhé zálohy u kvartálních plátců a první zálohy v případě pololetních plátců) na daň z příjmů fyzických a právnických osob, tj. nebude se vůbec hradit;
  • plošnému prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.;
  • rozšíření prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele);
  • rozšíření plošného prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to i na poplatky placené Celní správě České republiky;
  • zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za roky 2019 a 2018. V této věci je nutné navrhnout legislativní změnu s tím, že text navrhované novely má být vyhotoven k 27. 3. 2020;
  • pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.