CÍLENÝ PROGRAM OCHRANY ZAMĚSTNANOSTI – „ANTIVIRUS“

15.12.2020

Ve snaze pomoci firmám ochránit pracovní místa schválila vláda program ochrany zaměstnanosti nazvaný „Antivirus“. Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude prostřednictvím Úřadu práce ČR poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (např. uzavření provozovny), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Pro vznik nároku je třeba splnit několik podmínek:

 • zaměstnavatel musí striktně dodržovat zákoník práce;
 • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • tato forma podpory se týká firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400,- Kč) a závisí na důvodech, pro které zaměstnavatelé museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat úřad práce o příspěvek ve dvou režimech.

Jednotlivé režimy

Režim „A“nucené omezení provozu a karanténa

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku;
 • v případě uzavření provozu na základě nařízení vlády pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku.

V tomto případě stát zaměstnavatelům vyplatí 80 % výše jmenovaných nákladů, maximálně však do výše 39.000,- Kč na jednoho zaměstnance.

Režim „B“ – související hospodářské potíže

 • v případě, že nastane překážka v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více), zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku;
 • v případě omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti podniku zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku;
 • v případě, že dojde k omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy, zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Stát zaměstnavatelům v takových případech vyplatí 60 % výše jmenovaných nákladů, které se budou odvíjet od konkrétní překážky v práci, maximálně však do výše 29.000,- Kč na jednoho zaměstnance.

Postup podání žádosti o podporu

Příjem žádostí o podporu zaměstnanosti z programu Antivirus byl zahájen 6. 4. 2020 ve 12.00 hod a končí 28.2.2021. Podávání žádostí je plně elektronizované, odkaz na žádost naleznete ZDE. S ohledem na očekávanou poptávku může proces vyřízení žádosti a následného vyúčtování trvat i několik dnů.

Krok 1: Podání žádosti

 • Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku prostřednictvím webové aplikace zřízené speciálně za tímto účelem. Odkaz naleznete ZDE.
 • Žádost zaměstnavatel směřuje na pracoviště Úřadu práce ČR místně příslušného dle svého sídla.
 • Povinnou součástí žádosti je doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude Úřad práce ČR zasílat finanční prostředky.
 • Žadatel nese plnou odpovědnost za kompletní, pravdivé a správné vyplnění údajů. Chybně vyplněné žádosti budou vráceny k doplnění / opravě a budou stornovány. Žadatel nese odpovědnost za správnost postupu podle zákoníku práce.

Krok 2: Uzavření dohody

 • Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a je současně se žádostí aplikací předána Úřadu práce ČR.
 • Úřad práce ČR zkontroluje podanou žádost a pokud by zjistil po doručení chybu, žadateli zašle informaci o stornu žádosti a specifikaci chyby. Žadatel provede korekci a znovu zašle žádost s nově generovanou dohodou, přičemž bude umožněno takovýto postup provést i opakovaně.
 • Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná Úřadem práce ČR a zaslána žadateli zpět datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Krok 3: Vyúčtování náhrad mezd

 • Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění).
 • Poté předloží Úřadu práce ČR (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.
 • Na každý režim Programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP.
 • Příslušný formulář „Vyúčtování – Antivirus“ jak pro režim A, tak pro režim B, bude dostupný ve webové aplikaci. Formulář je závazný, zaměstnavatel není oprávněn v něm provádět změny (jiné než povolené).....................................................................................................................................................................
 • Součástí formuláře „Vyúčtování – Antivirus“ pro režim A, v případě, kdy zaměstnavatel žádá o poskytnutí příspěvku z důvodu vzniku jiné překážky v práci v důsledku krizových či mimořádných opatření, je rovněž uvedení předmětu podnikání nebo činnosti, která byla dotčena (nařízeno uzavření či omezení provozu), a to včetně uvedení příslušného opatření (číslo usnesení vlády, číslo jednací opatření ministerstva zdravotnictví apod.)

Krok 4: Poskytnutí příspěvku

 • Po obdržení vyúčtování zašle Úřad práce ČR elektronicky dotaz České správě sociálního zabezpečení, zda zaměstnanci, na které zaměstnavatel nárokuje příspěvek, jsou skutečně zaměstnanci tohoto zaměstnavatele.
 • Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude kontrolou ověřeno, že jsou zaměstnanci v pracovním poměru u žadatele.
 • Příspěvek vyplatí Úřad práce ČR na účet zaměstnavatele.
 • V případě zjištěných nesrovnalostí mezi údaji ve vyúčtování a údaji vedenými ČSSZ vyzve Úřad práce ČR žadatele k podání vysvětlení, případně doložení dokladů (např. pracovní smlouva, evidence docházky, mzdový list apod.). Bude-li žadatelem prokázána oprávněnost požadavku, Úřad práce ČR v takovém případě příspěvek doplatí.

Bezdlužnost jako podmínka pro poskytnutí příspěvku?

Bezdlužnost se po dobu trvání programu Antivirus nedokládá.

Prodloužení programu A

Vláda dne 22. 2. 2020 schválila prodloužení programu A do konce dubna 2021. Firmám, které musely zavřít, stát proplatí celé mzdy s odvody až do výše 50.000 Kč. Doposud mohly podniky, na které dopadla nařízená omezení, získat pouze 80 % výdělku v případě uzavření provozovny či nařízení karantény, a to do výše 39.000 Kč superhrubé mzdy. Celý výdělek by stát měl v uzavřených provozovnách proplácet podle návrhu už od října. Zda se zvýšení týká i nařízené karantény, není zatím jasné.

Prodloužení programu B

Vláda dne 22. 2. 2020 schválila prodloužení podpůrného programu Antivirus B až do konce dubna 2021. Příspěvek bude tedy nadále zaměstnavatelům poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Režim B tak zůstává naprosto stejný, jako doposud. Nemění se ani postup pro zaměstnavatele nebo samotné Úřady práce ČR.